https://academica-vum.com

Академика лого Academica logo

„Академика – ВУМ“ е пилотен за България проект за социално развитие и устойчиво и здравословно хранене, реализиран съвместно от Висше училище по мениджмънт и Международен колеж.

проектът

Мисия

В рамките на проекта бе изградено и отвори врати ново и модерно бистро в центъра на Варна, работещо според принципите на устойчивото и здравословно хранене. Другата ни важна мисия бе да осигурим защитена заетост на лица, които имат ограничен достъп до пазара на труда. Цел, която се развива с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания чрез Програма за създаване на центрове за защитена заетост.

Концепция

В основата на концепцията е цялостно устойчиво присъствие в обществения живот, в т.ч. екологосъобразно потребление на ресурси, социална ангажираност и осигуряване на възможности за пълноценно участие на хора в неравностойно положение, предоставяне на здравословно хранене и стимулиране на здравословен начин на живот.

Център за защитена заетост “Кредо“

На територията на бистро „Академика“ функционира Център за защитена заетост “Кредо“ – първи във Варна и втори в България център, осигуряващ адаптирано и защитено работно място за хора в неравностойно положение.

Общо 15 ентусиазирани младежи с обективна възможност и желание работят в среда, която им предоставя оптимален шанс за реализация на квалификацията и потенциала им. Това значително повишава качеството им на живот и способността им да участват активно в обществото.

проектът the project

Дългосрочна цел

Промяна в обществените нагласи и приемане на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото

Работните позиции, които заемат младежите по проекта са отговорник търговска зала, помощник-готвачи, пекари, озеленители и са съобразени с възможностите, които всеки един от тях притежава. С тях работи и екип от ментори – професионалисти в различни области, които осигуряват трудово наставничество, психологическа и социална подкрепа, медицински услуги, възможност за професионално обучение в областта на кулинарните изкуства, обучение по чужд език и обучение за изграждане на личностни умения. Така участниците в проекта ще могат да се включат реално на пазара на труда, ще подобрят своята професионална пригодност и социалния си статус и ще получат възможност да продължат да работят и след края на проекта. 

Чрез проекта се цели да се подобри информираността на обществото за възможностите на хората с увреждания и преодоляване на негативните стереотипи.
Бизнес-моделът предполага създаването на екип от хора с разнообразни функции, които са свързани не само с приготвянето и продажбата на храна, но и с администрация, маркетинг, онлайн услуги, отглеждане на билки и подправки в градски условия, грижа и обслужване на клиента и други.